அவல் - பள்ளங்கள்

அயிர் - நுண் மணல்(மழை பெய்து முடிந்த காலத்தே தோன்றுவது)

Comments