பதக்கை - இறந்தாரைப் புதைத்து மேலே குவிக்கின்ற கற்குவியல்பைஞ்ஞிணம் - வளமான தசை

Comments