எண்கு - கரடி

எல்லி - இரவு

எவ்வம் - துன்பம்

எய்ம்மான் - முள்ளம்பன்றி

Comments